ARiMR: wnioski o dofinansowania dla rolników z PROW. Wsparcie jeszcze w tym roku!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła cztery nowe nabory wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rolnicy jeszcze przed końcem bieżącego roku mogą ubiegać się m.in. o dotacje na inwestycje związane z nawadnianiem gospodarstw, przeciwdziałaniem skutkom suszy oraz ochroną wód przed azotanami.
 

Nawadniane gospodarstw – dotacja z PROW

Zabezpieczenie upraw przed skutkami ekstremalnie wysokich temperatur w ostatnich latach nabiera coraz większego znaczenia. Zmieniający się klimat wpływa na plonowanie wszystkich gatunków roślin. Rolnicy, którzy ponieśli straty z tego tytułu, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na inwestycje związane z nawadnianie gospodarstw. Nabór wniosków trwa. O przyznanie dotacji można wnioskować do 28 stycznia 2021 r. Na wsparcie z budżetu PROW mogą liczyć plantatorzy posiadający gospodarstwa o powierzchni nie mniejszej, niż 1 ha i nie większej niż 300 ha, którzy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wykazali przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Konieczne jest także posiadanie wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Dotacja przeznaczona na realizację tego typu inwestycji ma na celu ulepszenie już istniejących instalacji, powiększanie obszaru nawadniania lub jednoczesne powiększenie obszaru nawadniania i ulepszenie istniejących instalacji. Limit finansowy na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi 100 tys. zł. Warto podkreślić, że refundacji podlega maksymalnie 50% kosztów poniesionych na realizację inwestycji (maks. 60% w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł.
 

Rozwój usług wspomagających produkcję roślinną lub hodowlę zwierząt

Przedsiębiorcy, którzy pracują na rzecz rolników i chcą rozwijać działalność w zakresie usług wspomagających produkcję roślinną lub chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, czy też usług świadczonych po zbiorach, mogą składać wnioski o pomoc w ramach operacji typu: „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”. Nabór wniosków już się rozpoczął i potrwa do 13 stycznia 2021 r. O dotację może ubiegać się osoba fizyczna i prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez co najmniej dwa lat poprzedzające datę złożenia wniosku w zakresie minimum jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:

  • 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
  • 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
  • 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Refundacji podlega maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. zakup lub leasing (zakończony przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje.
 

Limit środków w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta. Co ważne, dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak również kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.
 

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Rolnicy gospodarujący na obszarach „cennych przyrodniczo” do końca grudnia mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia w ramach „Inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”. Pomoc otrzymają gospodarze, którzy posiadają co najmniej 1 ha trwałych użytków zielonych i pastwisk położonych na obszarze Natura 2000. Celem dotacji jest ułatwienie prowadzenia działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych terenach. Wsparcie przyznawane jest na inwestycje, które m.in. przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, a także nie będą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000. Ponadto nie są sprzeczne z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo, w planach zadań ochronnych lub w planach ochrony (jeśli plany takie zostały ustanowione).
 

W tym przypadku refundacji także podlega 50% kosztów poniesionych na realizację inwestycji (w przypadku młodego rolnika – 60%). Limit pomocy przypadający na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo wynosi 500 tys. zł. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju realizowanej inwestycji. W przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub adaptacji innych budynków na budynki inwentarskie można otrzymać maksymalnie 500 tys. zł. Z kolei w przypadku realizacji pozostałych inwestycji, np. zakupu maszyn do utrzymania trwałych użytków zielonych, urządzeń do pojenia zwierząt czy przechowywania pasz, wartość dotacji wyniesie maks. 200 tys. zł.

 

Zabezpieczenie wód przed azotanami

Rolnicy, którzy chcą zrealizować „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”, od 29 grudnia 2020 r. do 26 lutego 2021 r. mogą wnioskować o wsparcie finansowe na ten cel. Dotacja adresowana jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Mogą się o nią ubiegać właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. Jedno gospodarstwo otrzyma maksymalnie 100 tys. zł wsparcia. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję (60% w przypadku młodego rolnika). Wsparcie można otrzymać m.in. na koszty: budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.
 

Stosowne wnioski można składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod linkiem: https://www.arimr.gov.pl.