Restrukturyzacja małych gospodarstw czy Młody rolnik 2021? Ruszają nabory wniosków!

nabory wniosków z budżetu PROW 2014-2020. Młodzi rolnicy w tym roku mogą starać się o wsparcie w postaci bezzwrotnej premii sięgającej 150 tys. zł. Z kolei na "Restrukturyzację małych gospodarstw" można uzyskać 60 tys. zł.

Premie dla młodych rolników 2021
 

Po raz 7. młodzi rolnicy mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie. Ci, którzy w 2021 r. zamierzają rozwijać swoje gospodarstwa, mogą uzyskać na ten cel wsparcie finansowe w wysokości 150 tys. zł. Warto wspomnieć, że w pierwszej odsłonie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło niewiele ponad 3 300 wniosków. W 2019 r. było ich już ponad 7 tys. W poprzedni roku do ARiMR wnioskowało ponad 5 tys rolników. Celem operacji "Premie dla młodych rolników", jak co roku, jest zachęcenie młodego pokolenia do prowadzenia produkcji rolniczej i wsparcie jej rozwoju.
 

Premie dla młodych rolników 2021 – od kiedy można składać wnioski?

Gospodarze mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach „Premii dla młodego rolnika” od 31 marca do 29 maja. Dokumenty należy przekazać do właściwego oddziału ARiMR, drogą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej.
 

Premie dla młodych rolników – więcej informacji
Premie dla młodych rolników - dokumenty aplikacyjne


 

Premia dla młodego rolnika – dla kogo?
 

Na dofinansowanie mogą liczyć osoby, które:
 • w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
 • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
 • posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;
 • rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
 • posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. do 150 tys. euro;
 • przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.
 • Co ważne, premię w całości należy przeznaczyć na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów. Minimum 70% uzyskanych funduszy rolnik powinien zainwestować w środki trwałe. Dofinansowanie będzie wypłacane w dwóch transzach:
 • 120 tys. zł – na wniosek o płatność pierwszej raty pomocy, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;
 • 30 tys. zł – na wniosek o płatność drugiej raty pomocy, po realizacji biznesplanu.
   

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2021 – zasady

Tegoroczny nabór wniosków związanych z "Restrukturyzacją małych gospodarstw" potrwa od 31 marca do 29 maja. Wsparcie na ten cel pochodzi z budżetu PROW 2014-2020. Mogą się o nie ubiegać rolnicy, którzy posiadają gospodarstwo o powierzchni minimum 1 hektara użytków rolnych lub nieruchomości służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna wskazanego gospodarstwa nie może być większa niż 13 tys. euro.


Restrukturyzacja małych gospodarstw 2021 – dla kogo?
Właściwy wniosek do ARMiR może złożyć zarówno osoba ubezpieczona w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie jednocześnie. Niemniej jednak dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić minimum 25% całości dochodów lub przychodów. O wsparcie nie mogą ubiegać się osoby, którym wypłacono pomoc finansową z następujących programów:

 • "Ułatwianie startu młodym rolnikom",
 • "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej",
 • "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętych PROW 2007-2013,
 • "Modernizacja gospodarstw rolnych";
 • "Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej",
 • "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020.
 • Rolnik, który zdecyduje się skorzystać z funduszy na restrukturyzację, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii wypłacanej w dwóch transzach:
 • 80% (48 tys. zł) – po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy;
 • 20% (12 tys. zł) – po prawidłowej realizacji biznesplanu.
   

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2021 – na co można przeznaczyć pieniądze?

Uzyskane środki można wykorzystać jedynie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80% premii należy zainwestować w środki trwałe. Obejmują one m.in. budowę, przebudowę, remont budynków lub budowli; nabycie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. Środki można zainwestować w zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt, czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat.
 

Pomoc może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków przysługuje tylko jednemu z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne, czy odrębne gospodarstwa.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego Agencji – właściwego ze względu na położenie gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.
 

Restrukturyzacja małych gospodarstw – więcej informacji
Restrukturyzacja małych gospodarstw – dokumenty aplikacyjne